SLÁNSKÉ NOVINY

Co s ním?

2021-08-25 14:49:59, - redakce

Nedávné společné jednání investičního výboru a výboru pro parkovací dům ukázalo, že pro obnovení provozu parkovací dům ve Slaném nejsou v podstatě žádné reálné technické možnosti.

Parkovací dům je uzavřen již 2 roky a to především proto, že firma KOMA a město Slaný se nedokázali dohodnout na podmínkách jeho dalšího provozování. Jen připomenu, že bez non-stop dohledu dodavatele této stavby, tedy ostravské firmy KOMA, není tento objekt provozovatelný. Použité technologie parkovacích procesů a celé ovládání objektu je tak složité, že se za uplynulých 7 let provozu nenašel nikdo, kdo by jej dokázal obsluhovat. Tedy mimo dodavatelské firmy. Toho využila firma KOMA k výraznému navýšení svých finančních podmínek za dohled nad provozem tohoto jejího díla. A protože skončila i záruka na technologickou část a dal se tak reálně očekávat výrazný nárůst nákladů na renovaci řady technologických částí tohoto objektu, rozhodlo vedení města v roce 2020 o dočasném uzavření tohoto objektu. S ohledem na další okolnosti se může stát, že pojem "dočasný" zde nabude obdobného významu, jakým byl "dočasný" pobyt spojeneckých vojsk Varšavské smlouvy na území Československa po roce 1968. 

Současný stav APD i jeho případnou rekonstrukci či přestavbu však také komplikuje stále neuzavřená soudní pře mezi městem Slaný a firmou KOMA o doplacení nákladů výstavby totoho objektu. Již před cca 4 lety rozhodl soud o neplatnosti uzavřené smlouvy na výstavbu APD a od té doby se obě strany přou o reálnou hodnotu tohoto díla. Požadavky firmy KOMA se pohybují kolem 85 milionů korun, představa města Slaný je výrazně nižší. I když je aktuálně prakticky nemožné říci, s jakou cenou by vedení města nebo zastupitelstvo souhlasilo, patrně se nedá počítat s vyšší částkou, než tou, kterou zatím v několika splátkách město Slaný zaplatilo. Tedy cca s 50 miliony korun. 

A protože se soud a jeho rozhodnutí zatím nevyvíjí pro město Slaný příliš příznivě, dá se očekávat, že tato soudní pře ještě nějakou dobu potrvá. 

Ale protože jednou musí každý spor skončit, dovolil jsem si na 11. srpna svolat společné jednání výboru investičního a výboru pro parkovací dům, abychom společně posoudili možnosti, co s tímto objektem podniknout dále. I přesto, že otázka parkovací domu byla v minulosti předmětem řady politických sporů a výměn názorů, bylo celé toto jednání ze strany všech přítomných velmi konstruktivní a možná až překvapivě snadno jsme se dobrali vcelku jasných závěrů. Jaké tedy jsou naše návrhy na další řešení? 

Vcelku jednohlasně jsme zamítli možnost pokračování provozu APD za podmínek, které byly nastaveny před rokem 2020. Všechna negativa a problémy, ke kterým od roku 2013 do roku 2020 docházelo, by pokračovaly patrně i nadále ale s daleko vyššími náklady pro město Slaný. 

K úvaze se nabízela  i možnost zcela vyměnit použitou technologii parkovacího domu za jinou, více odzkoušenou. Ale dosavadní zkušenosti ukazují, že pro takto velký objekt by se patrně nepodařilo v současné době různé problémy odstranit. Nemluvě o dalších nákladech na tuto modernizaci, které jsou odhadovány ve výši 50 - 60 milionů korun. 

 Jako nejpřijatelnější se tedy jeví myšlenka přeměnit tento automatický parkovací dům na klasický nájezdový. Což by bylo řešení optimální, leč v dané chvíli velmi obtížně technicky řešitelné. Bude tedy třeba vyřešit několik problémů resp. zodpovědět několik otázek. 

Např.: Je možné vybudovat nájezdový parkovací dům na ploše současného objektu APD? Je možné využít část stavby APD pro nový nájezdový parkovací dům? Jako zásadní se jeví též otázka, zda by se podařilo dokoupit okolní pozemky a ty případně využít při výstavbě nového parkovacího domu? 

K tomuto řešení  se přiklánějí prakticky všichni členové obou výborů.

Jako poslední varianta, kdyby se nepodařilo technicky vyřešit stavbu nájezdového parkovacího domu, nám zbývá demolice celého objektu a obnovení klasického pozemního parkoviště, které se v těchto místech nacházelo a bez problémů fungovalo do roku 2010. 

O tom jaké bude tedy směrování a další vývoj s objektem parkovacího domu tak bude muset na některém příštím zasedání rozhodnout městské zastupitelstvo. 

 L.Peška 

předseda investičního výboru zastupitelstva města