SLÁNSKÉ NOVINY

Investice města budou pokračovat

2021-10-14 15:14:23, - redakce

Vývoj cen stavebního materiálu v posledních měsících vyvolal otázky, zda budou městem plánované investice pokračovat.

Dovolte tedy, abych vás seznámil s tím, jak se nám daří či nedaří plnit plán přípravy hlavních investičních akcí našeho města na rok 2021 resp. 2022. 

V průběhu celého roku 2021 probíhala intenzivní příprava všech plánovaných investičních akcí města. Bohužel, je třeba konstatovat, že u některých akcí došlo k výraznějšímu prodloužení jejich přípravy či realizace oproti původním předpokladům. 

 Rekonstrukce střechy Zimního stadionu 

Z důvodů chyby v projektu byla letos realizována pouze první část plánované rekonstrukce. Druhá část bude zahájena až na jaře 2022 a dokončena v září 2022. 

Příprava inženýrských sítí v lokalitě Háje - Sever 

V průběhu roku se řešila řada administrativních problémů a překážek spojených např. s vedením plynového potrubí, přeložek elektrického vedení, umístěním antén radioklubu apod. Z tohoto důvodu bude faktická výstavba těchto sítí zahájena až v roce 2022. Výše uvedené skutečnosti tak ovlivňují i zahájení prodej jednotlivých parcel pro výstavbu občanům. Zpoždění výstavby má negativní dopady i na připravovanou výstavbu nové sportovní haly v této lokalitě (napojení na inženýrské sítě, komunikace a osvětlení v okolí haly apod.). 

Revitalizace parku Benar 

V průběhu prací byly zjištěny nedostatky projektu především v otázce řešení průsaků podzemních vod, které vyvolaly nutné změny v projektu (více drenáží) a pochopitelně vedly k prodloužení těchto prací i zvýšeným nákladům. Z těchto důvodů bude 1. etapa revitalizace dokončena až v roce 2022. 

 Rekonstrukce plovárny 

Zastupitelstvo města si vyžádalo srovnávací studie na možná řešení této rekonstrukce. Finální rozhodnutí o další podobě plovárny pak bylo přijato zastupitelstvem až v dubnu roku 2021. Přijatá varianta pak následně vyvolala řadu změn v původním projektu, jehož přepracování bude dokončeno na podzim letošního roku. Se zahájením faktických rekonstrukčních prací tak nelze počítat dříve než na jaře 2022 a předpokládané dokončení rekonstrukce je plánováno na rok 2023.

 V průběhu roku 2021 jsme zaznamenali též některé finanční dopady na připravované investiční akce. 

 U akcí, které se podařilo vysoutěžit ještě v první polovině roku 2021, jsme dosáhli i nezanedbatelných úspor oproti původním předpokladům, např. kanalizace Želevčice (úspora 7 mil. Kč), rekonstrukce chlazení zimního stadionu (úspora 4,5 mil. Kč). 

Bohužel, od poloviny roku 2021 došlo k výraznému nárůstu cen především stavebního materiálu, což se negativně promítá do odhadu finančních nákladů na většinu připravovaných investičních akcí města. V průměru tak dochází k navýšení u většiny akcí o 30 až 50% oproti původně předpokládaným nákladům. Týká se to především sportovní haly, koupaliště, Okresního domu, školní jídelny Na Sadech, ubytovny Mexiko, šaten 1.ZŠ. 

Nejvýraznější změnu v nákladech můžeme konstatovat u rekonstrukce ubytovny "Mexiko", kde se původně předpokládaný podíl města ve výši 15 mil. Kč bude muset patrně navýšit na cca 33 - 34 mil. Kč. Jedná se tedy o navýšení o více než 100%. Je otázkou, zda město bude tento záměr v dané podobě za těchto podmínek realizovat. 

Obdobně výrazně se prodražuje též připravovaná rekonstrukce školní jídelny Na Sadech. Z původně odhadovaných nákladů ve výši kolem 42 mil. Kč se dnes dostáváme v předpokladech na částky kolem 88 mil. Kč. 

Výrazně se navyšují i náklady na rekonstrukci střechy Zimního stadionu (z 28 mil. Kč na 56 mil. Kč), kde se však jedná o souběh nárůstu cen staveních prací a chyby v původním projektu. 

 Je třeba uvést, že město má zažádáno nebo se připravuje požádat o řadu dotací. Z nichž některé (mimo již ty přidělené - Mexiko, Želevčice) by mohly být kladně vyřízeny v brzké době. Např. dotace na opravu plaveckého bazénu (6 mil. Kč). 

 Abychom zmírnili finanční dopady tohoto negativního vývoje cen stavebního materiálu na městský rozpočet, doporučujeme rozložit realizaci některých akcí do delšího časového horizontu. Což je někdy vyvoláno objektivně i jinými než pouze finančními důvody. Rekonstrukce školní jídelny Na Sadech se bude realizovat v letech 2022 - 2024. Realizace výstavby sportovní haly a rekonstrukce plovárny je plánována na roky 2022 - 2023. Zahájení rekonstrukce Okresního domu nezačne patrně dříve, než v závěru roku 2022 nebo v roce  2023. Druhou etapu revitalizace parku v Benaru doporučujeme realizovat až v letech 2023 - 2024. Se zahájením výstavby urgentního příjmu ve slánské nemocnici nepočítáme dříve než v roce 2023.

Co je však pro všechny občany patrně nejdůležitější zprávou: Říjnové jednání zastupitelstva města se této problematice věnovalo řadu hodin a přesto, že se objevily názory, že by se některé investice měly zastavit, např. výstavba sportovní haly nebo rekonstrukce koupaliště (horovali za to především pánové Bartoníček a Šmehlík), naprostá většina zastupitelů rozhodla o tom, že všechny plánované investice města se budou v příštím roce realizovat tak, jak jsou připravovány. 

A to je jistě dobrá zpráva pro všechny občany města.


L.Peška

předseda investičního výboru zastupitelstva města