SLÁNSKÉ NOVINY

Jaké informace dostávají zastupitelé

2010-08-11 20:36:40, - redakce

Rád bych čtenáře Slánských novin seznámil s tím, jakým způsobem jednají představitelé města,  především pan starosta a pan tajemník,  s některými  členy zastupitelstva.

Na úvod odcituji část mé interpelace přednesené a odevzdané písemně na zasedání Zastupitelstva města dne 17.6.09:

"...dovolte mi, abych se ve svém diskusním příspěvku dotknul měsíčníku Slánská radnice. Po informační stránce, až na výjimky, je na dobré úrovni. Ovšem, co se týká dění ve městě, kromě různých oslav, družebních styků, plesů, dnů kultury apod., toho Slánská radnice, která je plně hrazená z peněz daňových poplatníků, obsahuje dost málo. Naštěstí jsou zde Slánské listy, kde se naši občané, za pouhých 20 Kč, o podstatných událostech ve Slaném mohou dozvědět mnohem více.

Tím, že Slánská radnice přešla z pracovníků MÚ na šéfredaktorku paní Kučerovou, se změnilo pouze to, že některé fotografie jsou uváděné v barvě. K tomu bych měl dvě otázky:

  • Jaké jsou finanční náklady a o co se zvýšily přechodem SR na barevné provedení. Doufám, že přesná odpověď nám bude sdělena na příštím zastupitelstvu. (odpověď nesdělena)
  • Proč paní šéfredaktorka ještě nebyla zastupitelstvu představena, když toto bylo přislíbeno již téměř před rokem? Proč se dosud nezúčastnila žádného zasedání?"

 

O zveřejnění jsem požádal i redakci Slánské radnice. Jako všechny mé ostatní příspěvky, i tento byl bez jakéhokoliv vysvětlení ignorován.

Odpověď na moji interpelaci mi byla doručena nikoliv v zákonné lhůtě, tj. do 17.7.09, ale až 16.9.09. A to zcela nestandardním způsobem po panu Pánkovi, navíc bez jakéhokoliv data a na neúředním tiskopise.

 

Náklady na Slánskou radnici, uvedené v odpovědi na interpelaci byly vyčísleny takto:

černobílé provedení    310.057 Kč        barevné     353.463 Kč       (navýšení za rok    43.406 Kč).

 

Ovšem v těchto nákladech již nebyl uveden plat paní Kučerové 18.000 Kč měsíčně tj. 198.000 Kč ročně.

Dále ani platy grafika a korektorky, údajně 12.000 Kč měsíčně, t.j,. dalších 132.000 Kč ročně.

 

Skutečné, panem tajemníkem až na zasedání zastupitelstva města v červnu 2010 (!!!)  přiznané náklady, jsou tudíž 683.463 Kč ročně, tj. o 330.000 Kč více než bylo původně uvedeno v odpovědi na mou interpelaci. Proč tyto údaje byly v odpovědi zatajeny?

 

Na otázku "Proč se paní šéfredaktorka po svém jmenování dosud nezúčastnila ani jediného zasedání ZM?"   bylo sděleno:

"Na začátku spolupráce těhotenství, nyní na mateřské dovolené. Spolu funguje přes e-mail, na který dostává podklady od všech odborů MěÚ i dalších zařízení a organizací města, včetně zápisů ze zastupitelstva a rady. Uzávěrka vždy 20. den v měsíci, s občasnými osobními návštěvami. Do konce každého měsíce je zpracován návrh, jak po obsahové, tak i po grafické stránce. Tento je následně zadán do tisku."

Odpověď zpracoval ing. Kolačkovský, podepsal Ivo Rubík.

Úsudek o takovém jednání  ze strany představitelů města si jistě každý udělá sám.            

 

Mgr. Stanislav Švarc

Člen městského zastupitelstva za ČSSD