SLÁNSKÉ NOVINY

Jaké investice se připravují ve Slaném

2019-05-08 08:37:42, - redakce

Nově ustavené městské zastupitelstvo již v listopadu loňského roku rozhodlo o zřízení výboru pro investice. I proto je informovanost slánské veřejnosti o připravovaných či zamýšlených akcích ve městě mnohem lepší, než tomu bylo v minulých desetiletích.

Podívejme se tedy na jaké investice se ve Slaném můžeme těšit.

Okresní dům
Ještě před pár měsíci se zdálo, že rekonstrukce budovy Okresního domu se protáhne na minimálně několik let. Ale na jaře letošního roku se objevila možnost získat na opravu této budovy dotaci ve výši několika desítek milionů korun. Celkové náklady rekonstrukce se odhadují na 60 milionů korun, až 30 milionů by však  město Slaný mohlo získat z dotace. Pokud by se  podařilo tuto dotaci získat, mohly by zásadní práce na opravě Okresního domu započít již v roce 2020, případně o roku později. Zásadní pro získání této dotace, je dohoda  zastupitelů na tom, k jakému účelu by měl dále Okresní dům sloužit. Pro nalezení shody na dalším využití Okresního domu byla zastupitelstvem jmenována pracovní komise ve složení ing. Miloslav Nič (člen rady města), RNDr. Ladislav Peška (předseda investičního výboru) a ing. Martina Prokešová (manažer rozvoje města), která se velmi rychle shodla na tom, že Okresní dům by měl v budoucnu sloužit především jako komunitní centrum a reprezentační prostory města. 


Park a zámeček v Benaru
Dlouholeté úsilí řady zastupitelů se v dubnu 2019 podařilo dotáhnout do konce a dříve velmi oblíbený park v Benaru by opět mohl začít sloužit slánské veřejnosti. Na základě dohody mezi městem Slaný a dosavadním tureckým vlastníkem nemovitostí a pozemků v této   lokalitě došlo k dohodě, na jejímž základě získává město Slaný zpět nejen původní park v Benaru, ale také přilehlý zámeček. Zatímco o další podobě parku je poměrně jasná představa, o dalším využití budovy zámečku se teprve bude jednat.
Podle studie zahradních architektů by na revitalizaci parku mělo stačit cca 10 milionů korun. Já osobně si myslím, že je tato částka výrazně podhodnocená a v reálu bude spíše dvojnásobná. I tak by však neměl být zásadní problém připravit tento park k otevření v roce 2021.
Mnohem složitější je situace s budovou zámečku. Tady se odhad potřebných investic pohybuje v řádech desítek milionů korun. A zatím ani není jasné, k jakému účelu by se měl zámeček dále využívat. Padají různé návrhy - nap.ř objekt mateřské školky (turecký investor plánuje v této lokalitě výstavbu cca 250 bytů a to určitě vyvolá v příštích letech požadavek rodičů na umístění dětí do školky), jiná možná varianta je využití objektu na restauraci s hotelem. I restaurace v této části města zcela chybí. Je spíše otázkou, zda by se našel vhodný provozovatel takovéto činnosti. 


Grand
Již více než 20 let je polovina objektu bývalého hotelu Grand uzavřena. A jak se z dostupných fotografií může slánská veřejnost přesvědčit, je doslova v dezolátním stavu. Investiční výnor se situací kolem bývalého objektu Grand (resp. jeho uzavřenou částí) zabýval na svém březnovém jednání. V zásadě jsou zvažovány dvě varianty možného dalšího využití a tedy i rekonstrukce. První variantou je vybudování bytů (možná tzv. startovacích bytů). Více nadějnější se však  zdá být záměr adaptace těchto prostor na potřeby Základní umělecké školy. Ať již se zastupitelstvo rozhodne pro jakékoliv řešení, opět se bude jednat o rekonstrukci  v řádech  desítek milionů korun. Hovoříme o částkách kolem 40 - 50 milionů Kč. Bohužel, zatím se nezdá být reálné získání nějaké významnější dotace na tento projekt. 


Bydlení Háje / sever
Investiční výbor se rovněž zabýval plány města na přípravu pozemků pro bytovou (rodinou)  výstavbu v lokalitě Háje. Dle existující studie by zde měla vzniknout nová vilová čtvrť. V plánech zástavby se počít zhruba se 75 stavebními parcelami.
Město  by mělo připravit potřebnou infrastrukturu, tj. inženýrské sítě, komunikace, veřejné osvětlení apod.  Následně pak stavební parcely odprodat případným zájemcům, kteří by si zde již dále vybudovali rodinný domek na vlastní náklady.
Celkové náklady města na tuto infrastrukturu se odhadují na cca 95 milionů korun. Možnosti získání dotace sice existují, ale částka, kterou by bylo  možné získat je spíše symbolická (cca do 5 milionů korun).  Je tedy zřejmé, že se tato investice bude realizovat v několika etapách.


Sportovní hala
Vpřed pokročily i plány města na výstavbu nové sportovní haly. Pracovní skupina, ve které se sešli starosta města Mgr. Hrabánek, místostarosta p. Vondráček, dr. Peška (zastupitel) a ing. Prokešová (manažer rozvoje města) se několik měsíců zabývala vytipováním vhodné lokality pro zamýšlenou výstavbu i posouzení všech technických a dalších omezení či předností, které jednotlivé lokality nabízejí.  S výsledky jejich práce se před několika dny seznámil investiční výbor a doporučil jako nejvhodnější lokalitu  pro vybudování této haly prostor v lokalitě Háje (za bývalým hřištěm Slavoj). Výběr vhodné lokality by mělo posoudit městské zastupitelstvo na svém květnovém jednání.  Odhady nákladů na vybudování této haly se opět pohybují kolem 50 - 60 milionů korun. Záměrem města je ucházet se o dotaci z MŠMT, která by mohla pokrýt až polovinu předpokládaných nákladů.  


Ladislav Peška
předseda investičního výboru zastupitelstva města