SLÁNSKÉ NOVINY

Mimořádné zasedání městského zastupitelstva

2010-05-04 17:06:17, - redakce

Narychlo svolané mimořádné zasedání městského zastupitelstva se sešlo netradičně v zasedací síni slánské radnice v pondělí 26. dubna v podvečerních hodinách. Přesto, že mělo na programu jen 2 body, trvalo přes 2 hodiny.

Prvním bodem jednání byl návrh starosty města na způsob financování nezbytných investičních akcí formou revolvingového úvěru ve výši 120 miliónů korun.

V diskusi k tomuto bodu rozporoval ing. Luboš Šmehlík starostovo tvrzení, že město "dobře hospodaří" s poukazem na to, že již třetím rokem není vedení města schopno sestavit vyrovnaný rozpočet, a za posledních několik let vyčerpalo všechny rezervy hospodaření z předchozích let. Dále doporučil, aby se v případě investičních akcí pracovalo spíše s klasickým investičním úvěrem. Zároveň upozornil na to, že starosta města nepředložil žádný závazný materiál, z kterého by bylo jasné, na jaké akce bude tento úvěr využit. 

RNDr. Ladislav Peška upozornil především na to, že přijetím tohoto úvěru se dramaticky zvýší zadlužení města - až na částku 150 milionů korun, která tak bude vůbec nejvyšším úvěrovým zatížením města za posledních 20 let. A dále uvedl, že tzv. revolvingový úvěr patří k těm "dražším" bankovním produktům, a navrhl, aby byly připraveny variantní návrhy úvěrování  investičních akcí jak starostou navrhovaným revolvingovým úvěrem, tak i klasickým investičním úvěrem. Na základě těchto nabídek pak  teprve vybrat pro město nejvhodnější formu úvěru.

Přesto, že nikdo ze zastupců pravicových stran nedokázal tyto argumenty  či připomínky rozporovat,  zastupitelé pravicové koalice daný návrh, který mohl městu ušetřit ročně až několik milionů korun,  zamítli.  Zcela se tak ukázalo, že na tzv. "přípravných schůzkách", kam svolává starosta města pravicové zastupitele před každým jednáním zastupitelstva, bylo jím nařízeno, jak mají v této věci tito zastupitelé hlasovat.

Druhý bod se týkal rekonstrukce stadionu Za nádražím. Starosta informoval zastupitele, že město uspělo v žádosti o dotaci z fondů EU s projektem rekonstrukce atletického stadionu Za nádražím. Na 20 milionový  rozpočet akce  je možné získat až 6 milionovou dotaci.  V diskusi k tomuto bodu opět vystoupilo několik zastupitelů i dalších přítomných občanů.  Většina z nich upozorňovala na to, že daný projekt nemá "hlavu ani patu", neboť stručně vyjádřeno staví se na cizím pozemku, penzíe na něj město nemá a nejsou zde ani atleti, který by takto koncipovaný stadion mohli využívat. Ing. Šmehlík poukázal rovněž na to, že městu chybí koncepce rozvoje celého areálu VSH a stadionů za nádražím. RNDr. L.Peška upozornil na skutečnost, že daný projekt vůbec neřeší vybavení stadionu dalšími potřebnými náležitostmi - doskočišti, časomírou, atletickými překážkami, a už vůbec neřeší zázemí stadionu, jako např. šatny, sprchy, WC apod. Uvedl taktéž i to, že sport ve Slaném má k řešení řadu naléhavějších problémů - např. pozemky pod plochodrážním stadionem, dostavbu šaten na fotbalovém stadionu či výstavbu multifunkční sportovní haly. Zástupci fotbalového oddílu SK Slaný upozorňovali na to, že při zhruba půlročním uzavření hřiště nemají jejich mládežnické oddíly kde trenovat.

Přes všechny tyto argumenty však i zde byly jaksi "karty rozdány předem" a většina zastupitelů odsouhlasila financování tohoto projektu. Na jedné straně je jistě  dobře, když se zlepší sportovní vybavenost tohoto areálu, ale zároveň se ukázalo, že tento projekt byl vedením města připraven velmi nedbale a povrchně, bez znalosti reálných potřeb sportovních oddílů a hlavně bez jakékoliv konzultace s odborníky na tuto oblast ve Slaném.

V závěru se podařilo opozičním zastupitelům prosadit úkol, který starostu města vyzývá k předložení  přehledu připravovaných investičních akcí na období  2010-2011 i s jejich finančním zabezpečením. Pro tento úkol hlasovali všichni přítomní zastupitelé, s vyjímkou starosty města.