SLÁNSKÉ NOVINY

Palácový převrat ve slánské ČSSD se nepovedl

2011-03-05 00:11:22, - redakce

Po nesporně nejlepším výsledku komunálních voleb v posledním dvacetiletí, kterého dosáhla místní organizace ČSSD loni v říjnu se zdá, že se do vedení této strany snaží vrátit někteří neúspěšní lokální politici let minulých.  

Ve čtvrtek 3. března se konala členská schůze místní organizace ČSSD ve Slaném. Připravený program zprvu nenaznačoval žádná překvapení. Vedle zpráv o činnosti mělo být projednáváno přijetí nových členů, kteří se v poslední době ve velkém počtu do ČSSD hlásí (velrybáři také ve Slaném?).

Úvodním překvapením schůze byla tak jen hojná účast bývalých členů okresního výkonného výboru, kteří byli vystřídání novým vedením, ale dosud zastávají významné funkce v orgánech Středočeského kraje (ing. M. Hrabě, dr. Mazuchová a další). O tom, že jejich účast nebyla náhodnou svědčily i kuloárové informace, že náměstek hejtmana Hrabě se před členskou schůzí tajně scházel ve slánských restauracích s některými současnými členy a zastupiteli za ČSSD. To potvrdil i další vývoj událostí osudného večera.

K prozrazení tajenky došlo hned po zahájení schůze, kdy Bc. Pánek přednesl návrh na doplnění programu a navrhl zařadit bod  "odvolání předsedy MO ČSSD,  Jaroslava Matějky". Návrh nijak nezdůvodnil, prý tak učiní až po odsouhlasení programu. Naprostá většina přítomných členů organizace pak doplněný program odsouhlasila, snad také ze zvědavosti, jaké důvody Pánka k odvolání předsedy vedou.

Prvním důvodem, který pan Pánek uvedl, bylo to, že výbor se nescházel v termínech podle jeho představ. Toto mu vyvrátil předseda ČSSD Matějka konstatováním, že stanovy strany byly dodrženy a výbor všechny důležité věci řádně, včas a prokazatelně projednal. K požadavku odvolání předsedy se překvapivě připojil i nestor místní organizace ČSSD ing. Nosek, který vyčítal předsedovi Matějkovi (svému dávnému, nejen stranickému, příteli), že je zaměstnán na částečný úvazek na Magistrátu města Kladna, kterému vládne ODS (jeho "úhlavní nepřítel") spolu s ČSSD a proto nemůže prosazovat jeho (Noskovy) politické představy. Protesty některých členů (Dosoudil, Sulek), že důvody k odvolání předsedy nejsou dostatečné, doplnil Pánek o názor, že ČSSD neuspěla v několika posledních komunálních volbách ve Slaném podle jeho představ a je proto nutná změna. Vyčetl předsedovi, že před komunálními volbami neprosadil na čelní místa kandidátky dva jím navrhované nestraníky (o své vlastní aspiraci na lídra pomlčel), z nichž jeden byl údajně ochoten přispět na volby částkou 20 tis. Kč. Další diskuse už probíhala v nepřehledné hádce, zda předsedu je možné odvolat hned na této schůzi, nebo projednat, včetně případné volby nového předsedy, v klidu a bez emocí, vše na další řádné schůzi.

To však zřejmě nezapadalo do připraveného scénáře, protože již byly předem připraveny návrhy členů volební a mandátové komise (složené výhradně z nových členů, které nikdo ani pořádně neznal), vytištěny byly volební lístky, připravena volební urna a na všechno dohlíželi přítomní radní a funkcionáři Středočeského kraje za ČSSD, kteří radili, jak volit. 

Námitky o neregulérnosti zvoleného postupu už nikdo nevnímal a prakticky nekontrolovaně byly vhazovány (a vysypávány) volební lístky do urny, aniž by kdo měl přehled o účasti nebo o průběhu hlasování. Po velkých zmatcích a odchodu mnohých členů i hostů dopadlo hlasování či volby ve prospěch současného předsedy Jaroslava Matějky.

Nezodpovězenými otázkami však zůstává další vývoj a poměr sil mezi zastánci současného vedení, nejen místní, ale i okresní organizacemi ČSSD a jejich odpůrci. Ve hře jsou  velice pravděpodobně hlavně osobní ambice členů organizace i vlivných zastupitelů města. Situace se pravděpodobně ještě vyhrotí před blížícími se krajskými volbami. Slaný totiž v rámci okresní organizace ČSSD může být  jazýčkem vah vlivu na složení kandidátů pro krajské volby 2012. 

 

Že k politické moci je možné se dostat různými způsoby, o tom se občané ČR přesvědčili již na příkladech nejedné politické strany. Slánskému politickému dění se zatím takováto "násilná" převzetí moci v místní organizaci některé z politických stran zatím celkem vyhýbalo. Když v to nepočítáme občasné čistky v místním sdružení ODS, kdy se starosta města zbavuje jemu nepohodlných či neloajálních členů této strany.   Zde se ovšem jedná spíše o opačný proces, tedy udržet se u moci co nejdéle a zbavit se pokud možno všech, kteří by v tom mohli být nějakou překážkou.

Ve slánské ČSSD se však rozehrává  trochu jiný boj. Je to boj lidí, kteří se navykli  "být u moci" a jsou připraveni pro její udržení udělat téměř cokoliv. Smutné a zároveň varující je to, že překážkou, která brání v dosažení jejich ambiciózních cílů je právě předseda místní organizace ČSSD, pan Jaromír Matějka. Člověk veskrze nekonfliktní, slušný a zásadový. Člověk, který nechce nic jiného, než naplňovat myšlenku sociálně spravedlivé společnosti.  Člověk, který na tyto "politické hry" nových mocipánů prostě neslyší! 

 

Samozřejmě, tento problém si vyřeší slánská ČSSD. Nikdo jiný to za ní udělat ani nemůže. Můžeme tak jen vyjádřit naději, že členové místní ČSSD si uvědomí, co veřejnosti tato politická strana v nedávné minulosti slibovala, či jaké principy chce na veřejnosti hájit.