SLÁNSKÉ NOVINY

Střet zájmů

2020-02-17 17:18:07, - redakce

Pan Bartoníček je velmi důsledný, když se jedná o dodržování různých zákonů či vyhlášek. Ale jen tehdy, pokud se netýkají právě jeho. Na prosincovém  jednání zastupitelstva města peskoval pana tajemníka Brabce za to, že se (údajně) zpozdil s odpovědí na některý z jeho četných dotazů o celé 3 dny. Sám však o několik desítek minut později zcela ignoroval zastupitelstvem schválené postupy pro přidělování dotací na kulturní akce a navíc dokonce i příslušná ustanovení  zákona o obcích.


O co šlo?  

V rámci 10. zasedání zastupitelstva města Slaný, které se konalo dne 16. 12. 2019, byl pod programovým bodem č.  10/10/2019/ZM - číslo hlasování: 43 projednán  návrh pana Bartoníčka, aby na jím pořádanou Historickou konferenci a s ní související sborník  bylo z rozpočtu města udělena spolku Wotrubia dotace ve výši 75.000 Kč. A k mému překvapení mu většina zastupitelů tento návrh odsouhlasila. 

Co se mi na tom nelíbí? 

Za prvé: Pro přidělování dotací na takovéto kulturní akce má zastupitelstvo již několik let nastavena přesná pravidla. Každý zájemce o takovýto příspěvek musí podat příslušnou žádost, ve které vyčíslí náklady připravované akce. Následně jsou tyto žádosti posouzeny kulturní komisí rady města a na její návrh pak rada města rozhodne jakou dotaci ten který žadatel z městského rozpočtu obdrží. Tato pravidla platí ve Slaném již 4 roky (přijata byla v roce 2016) a na jejich podobě se tehdy podílel i sám Bartoníček. V roce 2019 tak i v jejich duchu pan Bartoníček postupoval a získal od rady města (na návrh kulturní komise) příspěvek ve výši 20.000 Kč. Ovšem nyní se zřejmě rozhodl, že pravidla platná pro ostatní, která sám pomáhal nastavit, se jeho týkat nebudou. A tak při projednávání rozpočtu města na rok 2020 navrhl, aby mu bez jakéhokoliv dalšího posuzování byla rovnou vyplacena částka 75.000 Kč (uvádím vědomě jemu, i když pan Bartoníček formálně požadoval, aby tuto částku obdržel spolek Wotrubia - že v tom není žádný rozdíl, objasním o něco později).

Bartoníček se nijak nenamáhal objasnit, proč žádá o částku téměř čtyřnásobně vyšší, než obdržel v předchozím roce. Nepředložil ani žádný rozpočet této akce, natožpak aby zastupitele seznámil s výší příjmů, které inkasuje z prodeje vydávaných sborníků. A jak sám následně po hlasování přiznal, byl sám překvapen, že mu tento návrh prošel. A to i přesto, že, jak vyplývá z vyúčtování této jeho akce v roce 2019, mu původní příspěvek města ve výši 20.000 Kč bohatě postačoval, na její zorganizování. 

Nicméně, i když jsem překvapen, že tento pocit nadřazenosti pana Bartoníčka nad ostatními žadateli - organizátory podobných akcí, někteří další zastupitelé tolerují a klidně se rozhodnou nerespektovat jimi samými přijatá pravidla, mnohem podstatnější je jiná okolnost tohoto příběhu. A tím je vlastní porušení zákona o obcích panem Bartoníčkem při projednávání jeho návrhu. 

 Pan zastupitel Bartoníček totiž před hlasováním neuvedl, nebo záměrně zatajil, jeho vztah resp. vztah osob jemu blízkých ke spolku Wotrubia, který, dle jeho návrhu, měl být příjemcem dotace ve výši 75.000 Kč z rozpočtu města. Neuvedl tuto skutečnost ani v písemném podkladovém materiálu k tomuto návrhu. Tím, že tuto informaci Ing. Bartoníček zastupitelům zatajil, nemohly být naplněny ani obvyklé postupy v takovéto situaci. Ve Slaném bylo obvyklé, že zastupitelé rozhodnou zda zainteresovaný (rozuměj "osoba ve střetu zájmů") zastupitel se může hlasování zúčastnit, pokud sám neoznámí, že se hlasování v daném případě vzdává. Tato část byla sice před nedávnem v zákonu o obcích vypuštěna (samotná povinnost oznámit střet zájmů zůstala zachována), ale slušný člověk by se jistě na názor svých kolegů zastupitelů dotázal. Alespoň se to tak v minulosti ve Slaném vždy dělo. 

Co tedy konkrétně Zákon o obcích říká? 

Zákon o obcích, paragraf 83 (citace): 

Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. 

A jak se to týká pana Bartoníčka? 

Zde věřím, že jen málokterý ze zastupitelů v době hlasování věděl, že vedení spolku Wotrubia tvoří de facto jen 2 lidé: paní Bartoníčková, dnes již více než 80-letá matka zastupitele Bartoníčka a pan Bartoníček samotný. Zatajením této skutečnosti tedy Bartoníček vědomě uvedl zastupitele v omyl. Co si tedy o tom myslet? Že by pan Bartoníček nevěděl, že se nachází ve střetu zájmů a že je povinen tuto skutečnost před hlasováním zastupitelům oznámit? Tomu nevěřím. Bartoníček je tak důsledný v dodržování zákonů, pokud se týkají někoho jiného, že si byl této skutečnosti dozajista dobře vědom. Že přijetím tohoto rozhodnutí získává rodina Bartoníčkových neoprávněně významný majetkový prospěch je rovněž zcela nesporné. 

Na vysvětlenou - nemám nic proti tomu, aby Wotrubia nebo pan Bartoníček na pořádání jeho Historické konference obdržel od města nějaký finanční příspěvek. Ostatně, kdo z nás by si nepřál, aby jeho koníček či zálibu nepodporovalo celé město, ale mělo by se tak stát řádným způsobem, dle předem stanovených pravidel a ne takto podvodně a nezákonně. 

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl přednést na únorovém jednání zastupitelstva města návrh na revokaci příslušného usnesení ze dne 16.12.2019, kterým Zastupitelstvo města schválilo převod částky 75.000 Kč z kapitoly odboru kultury a památkové péče na příspěvek spolku Wotrubia (historická konference a vydání sborníku). A budu věřit, že zastupitelé města, nebo alespoň jejich podstatná část, seznají, že přidělování peněz z pokladny města nemůže stát na zatajování informací a na porušování zákona. Uznat chybu do které byli vmanipulováni zastupitelé mohou a také ji mohou snadno napravit. O tom, že by svoje pochybení uznal a napravil i sám zastupitel Bartoníček mám určité pochybnosti, nemá to ve zvyku. Ale nechme se překvapit ...

 L.Peška 

Zastupitel města