Slánská politická scéna - SPO

Volební program SPO zemanovci do komunálních voleb 2010

I v nadcházejících komunálních volbách se bude rozhodovat, jak se nám všem, obyvatelům královského města Slaný, bude dařit. Půjde o to, zda opětovně nastartujeme rozvoj města ve všech oblastech jeho života. Zdůrazňujeme ve všech oblastech, protože v posledních letech tomu tak nebylo. HLAVNÍM CÍLEM POLITIKY MO SPOZ VE SLANÉM BUDE KVALITA ŽIVOTA KAŽDÉHO OBČANA KRÁLOVSKÉHO MĚSTA SLANÝ. BUDEME PROSAZOVAT, ABY VŠICHNI OBČANÉ MĚSTA MĚLI SKUTEČNĚ STEJNÁ PRÁVA A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PROSADIT SVÉ ZÁKONNÉ POŽADAVKY. VYMÝTÍME ROZDÁVÁNÍ PAŠALÍKŮ V ÚTVARECH A SPOLEČNOSTECH SPRAVOVANÝCH MĚSTEM . PROSADÍME PODÁVÁNÍ PŘEHLEDNÝCH INFORNMACÍ O ZADÁVÁVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VÝSLEDCÍCH, ALE I ZPŮSOBU HOSPODAŘENÍ MĚSTA. ZAHÁJÍME VEŘEJNOU DISKUZI (REFERENDUM) PŘI REALIZACI ZÁSADNÍCH PROJEKTŮ PŘESAHUJÍCÍCH INVESTIČNÍ NÁKLADY 30 MILIÓNŮ KORUN ČESKÝCH (např. Parkovací dům)
V jednotlivých oblastech chceme:

1) Státní správa a samospráva
Provést personální audit městského úřadu s cílem optimalizovat organizační strukturu úřadu.
Přiblížit činnosti městského úřadu občanům města rozšířením úředních hodin.
Zajistit vnitřní obslužnost při vyřizování záležitostí a požadavků (vyžadujících stanoviska dvou a více odborů) občanů bez toho, aby tito museli obíhat jednotlivé kanceláře.
Odpolitizovat zasedání zastupitelstva a rady města,
Obnovit důvěru výsledkům práce Kontrolního a Finančního výboru zastupitelstva.
Profesionalizovat městský úřad; kariérní postup zaměstnanců města postavit na odbornosti, aktivitě a loajalitě.
Zahájit vyvozování osobní a finanční odpovědnosti pracovníků městského úřadu v případě přijetí rozhodnutí, které vedlo k újmě města nebo jeho občanů.
Vícestupňovým schvalovacím procesem eliminovat vznik korupčního prostředí,
Zefektivnit práci přestupkové komise městského úřadu a prosadit vymahatelnost rozhodnutí v uzavřených přestupkových řízeních.
Při výkonu samosprávy realizovat prioritně taková řešení, které v zastupitelstvu získají výraznou většinu.
Zahájit realizaci projektu veřejně prospěšných prací.

2) Hospodaření města
Zastavit deficitní hospodaření města, na roky 2011 až 2014 pracovat pouze s vyrovnaným rozpočtem.
Provést revizi všech smluv města na nákupy služeb.
Zastavit veškeré financování přípravných prací a výstavby parkovacího domu.
Zprůhlednit zadávání, vyhodnocování, proplácení veškerých výběrových řízení zadávaných městem. Tyto zakázky od vyhlášení až po realizaci a vyplacení zveřejňovat (nejlépe na internetu).
Omezit počet pracovních komisí, Odměny členům komisí bude hradit ze svého rozpočtu ten odbor (orgán) městského úřadu, který komisi zřídil nebo na jejich činnosti trvá.
Zajistit podporu zaměstnanosti v regionu rozvojem turistiky, výstavbou cyklostezek, úpravou cyklotras a vytvořením lokalit pro volno časové aktivity občanů Slaného
Obnovit systém PPP investičních pobídek v rámci možností města.

3) Vzhled města
Znovu obnovit práce na revitalizaci historického jádra města.
Zpracovat strukturovaný Strategický plán rozvoje města členěný po jednotlivých lokalitách a oblastech činnosti města.
Zahájit realizaci Strategického plánu rozvoje města již ve volebním období 2011-2014 zejména v oblastech: rozvoje infrastruktury, inženýrských sítí, rozvoje možností volno časových aktivit obyvatel města všech věkových kategorií, rozvoje atraktivnosti města a jeho okolí pro turistický ruch a rozvoje služeb.

4) Životní prostředí
Radikálně zlepšit technický stav Velkého slánského rybníka, Červeného rybníka a Červeného potoka.
Zahájit úpravu lesoparku Háje, aby tento sloužil výukovým potřebám a k aktivnímu i pasivnímu odpočinku občanů a návštěvníků města.

5) Doprava
Aktivně a trvale řešit dopravní situaci ve městě, maximální úsilí vložit do vyvedení nákladní dopravy mimo město.
Vyřešit osobní dopravu v centru města s cílem rozšířit plochy pěších zón, při zachování plynulosti provozu a zásobování;
Průběžně dořešit parkování v problematických částech města, decentralizací možností parkování po zónách (podle Strategického plánu rozvoje).
Provádět rekonstrukci místních komunikací ve městě podle předem stanovených priorit (Strategického plánu rozvoje).
Zahájit , v součinnosti s ČD, a.s., rekonstrukci vlakového nádraží.

6) Bezpečnost
Tlakem na zvýšenou činnost bezpečnostních složek ve městě dosáhnout zvýšeného počtu hlídkování zejména v noční hodinách a o víkendech v problémových lokalitách.
V těch pak rozšířit městský kamerový systém.
Zahájit konkrétní práci s podněty občanů ke zlepšení bezpečnostní situace.

7) Bydlení
Obnovit vlastní městskou bytovou výstavbu s důrazem na startovací byty pro mladé rodiny a sociální byty pro potřebné; návratnost stanovit při sociálně únosném nájmu cca 30 let; do konce volebního období 2010-2014 postavit 15-20 takových bytů.
Aktivně vstupovat do cenotvorby vodného a stočného (Slavos, s.r.o.) a poplatků za teplo a teplou vodu (RDK servis, s.r.o.).
Zajistit dodávku pitné vody z vodovodu do všech částí patřících městu.

8) Zdravotnictví a sociální péče
Zapojit se do procesu komunitního plánování, pokusit se za tímto účelem vytvořit sdružení obcí.
Pokračovat v dotacích pro rozvoj slánské městské nemocnice.
Spolupracovat s neziskovými organizacemi za účelem zmapování sociálně potřebných občanů a možností městského úřadu pro zajištění jejich důstojného života a vyloučení těch, kteří sociální sítě zneužívají.

9) Školství, kultura, sport a cestovní ruch
Rozšířit kapacitu školek o dvě třídy a zajistit systém fungování předškolních zařízení jako součásti celkové výchovně-vzdělávací soustavy tak, aby pro rodiče nebyl problém vrátit se ihned po ukončení mateřské dovolené do svého zaměstnání.
Výrazně přispět k dořešení majetkoprávních vztahů v lokalitě ploché dráhy.
Zahájit projekci a výstavbu sportovních, oddechových a adrenalinových zařízení a center s úplným zázemím v lokalitách městského stadionu a ploché dráhy (podle Strategického plánu rozvoje).
Směrovat přímé dotace zejména těm sportovním organizacím, zabývajících se rozvojem dětí a mládeže.
Vytvořit samostatný komplexní projekt, který povede k rozvoji cestovního ruchu i příjezdové turistiky do města.
Optimalizovat agendu prezentace města z hlediska cestovního ruchu a kulturních aspektů potenciálu města a jeho okolí.
Vytvořit motivační systém pro pracovníky kulturních zařízení města k zajišťování maximálního a efektivního využívání Grandu, divadla, kina, letního kina..atd.
Nastartovat smysluplné využívání sokolovny ve Kvíčku.

K financování projektů, souvisejících s těmito prioritami budeme maximálně využívat projekty partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP), prostředky Evropské banky pro obnovu a rozvoj, evropské fondy a také žádat finanční účast Evropské investiční banky.