SLÁNSKÉ NOVINY

RDK 2.0

2023-05-14 10:18:21, - redakce

Slaný se svými náklady na teplo a teplou vodu, které v rámci centrálního vytápění dodává firma RDK, řadí mezi nejdražší města v České republice. Aktuálně si s přehledem udržuje pozici 5. nejdražšího města ČR v této oblasti služeb.

Řada odběratelů si pak spojuje možnost nějaké nápravy resp. snížení cen za dodávané teplo změnou firmy, která tuto výrobu zajišťuje. A své naděje upírá k městu Slaný, od nějž si slibuje větší kontrolu nad dodávkami tepla a tím i nižší cenu. Nespokojenost občanů je v posledních týdnech spojena nejen s vlastní cenou tepla a teplé vody, ale také i se způsobem účtování a hlavně s nekomunikací firmy RDK v případě nějakých reklamací či dotazů. Nefungujicí emaily, telefony, které nikdo nezvedá či vedoucí představitelé firmy, kteří se ukrývají v hluboké ilegalitě, k důvěře občanů v dobro v podobě tepla, které pro ně zajišťuje firma RDK patrně příliš nepřispívají. 

 Starosta města na nedávném patrně nepovoleném shromáždění na slánském náměstí prohlásil, že rada města prozkoumá možnosti vypovězení smlouvy s firmou RDK. Podívejme se tedy podrobněji, co by to mohlo městu a jeho občanům přinést. 

 Již v předchozím příspěvku "Může za to smlouva" jsem upozornil na to, že vypovězení smlouvy s RDK může být proces velmi komplikovaný jak po právní stránce, tak i po stránce majetkové. A řekněme si upřímně, že RDK by s nějakým postupem, který by vedl k ukončení její smlouvy na výrobu tepla ve Slaném přistoupila jen pod výrazným nátlakem vedení města či jeho občanů. A i kdyby se obě strany na tomto postupu dohodly, bude to trvat možná i několik let, než k němu reálně dojde. 

 Co patrně nejvíce vadí na současném stavu je naprostá neprůhlednost hospodaření firmy RDK z pohledu nějaké veřejné kontroly. Kalkulace, podle kterých RDK účtuje občanům Slaného cenu dodaného tepla, odmítá ing. Rabas, jednatel firmy, komukoliv zdokladovat. Nechci s ní seznámit ani členy rady města, přesto že jej o to již několikrát žádali. Takový postup samozřejmě vzbuzuje nedůvěru, co vše je v dané kalkulaci zahrnuto. Jaké jsou vnitřní náklady firmy, včetně mzdových. Tedy jaké platy mají vedoucí pracovníci RDK a jak se tyto platy promítají do účtovaných cen. I třeba to, jakým způsobem je zajišťován provoz kotelen, jejich servis či opravy. RDK je soukromou firmou, takže nějaká pravidla o zadávání veřejných zakázek na opravy či rekonstrukce kotelen či bytového fondu, který pro město spravuje, pro ni neplatí. O způsobu hospodaření RDK tedy nevíme vůbec nic. 

 Pokud by tedy správa kotelen a dalších zařízení přešla plně zpět pod kontrolu města, alespoň v této otázce by bylo vše průhlednější. Na straně druhé je však třeba si uvědomit, že i město Slaný by si muselo vybudovat nějakou jinou obdobnou firmu, která by tuto službu zajišťovala. Nebo by touto činností mohla pověřit některou ze svých servisních organizací - např. Technické služby nebo Slavos. A je samozřejmě otázkou, jak rychle by bylo možné tuto službu pod správou města začít zajišťovat. V oboru tepelného hospodářství musíte mít určité zkušenosti a znalosti a takoví lidé se nehledají snadno. A je docela možné, že by do této nové firmy přešla i podstatná část současných zaměstnanců RDK. 

 S vědomím všech problémů, které by takovýto krok vyvolal a ze zkušenosti s transformací městských firem SLAVOS a Technické služby, kde jsme se také nějakým způsobem zbavovali nechtěných spoluvlastníků (AVE) či provozovatelů (Veolia) odhaduji, že takový proces by trval nejméně 3 až 5 let. 

 Máme nějaké jiné možnosti, pokud tedy nechceme čekat na nějakou pozitivní změnu dalších 5 let? Napadají mne minimálně 2 jiné varianty řešení. 

 První z nich je vstup města Slaný do RDK servis, s.r.o. Tedy stav, kdy by město Slaný bylo jedním ze společníků firmy RDK. A to pokud možno společníkem s dostatečně majoritními právy v této firmě. Přednosti tohoto řešení jsou myslím zřejmé. Firma RDK by fungovala bez jakýchkoliv omezení dále, zachovány by byly všechny smluvní vztahy a vazby, jen by byla výrazně posílena veřejná kontrola nad hospodařením této firmy. Bylo by to řešení rychlé, v případě shody obou stran - tedy současných společníku RDK a města Slaný by se mohlo uskutečnit v horizontu několika měsíců. Háček to má v podstatě jediný - je k tomu nutný souhlas dosavadních majitelů RDK, tedy především pánů Rabase a Klingy. 

 Druhá varianta je možná obdobná, byť poněkud komplikovanější. Je jím založení společného podniku firmou RDK a města Slaný, do které by obě strany vložily svůj majetek a následně jej využívaly k provozování stávající činnosti. Při tomto řešení by samozřejmě nejprve muselo dojít ke shodě na ocenění majetku, který je využíván k výrobě a distribuci tepla jak města Slaný, tak i firmy RDK. Je zřejmé, že tento proces by byl patrně výrazně časově náročnější. A je také zřejmé, že jeho naplnění je opět podmíněno zájmem obou stan o spolupráci při řešení tohoto problému. 

 Bohužel, musím konstatovat, že jediný, kdo se zatím snaží o hledání alespoň nějakých řešení, byť možná ne příliš uspokojivých, je vedení města. Ze strany RDK jsem zatím žádný krok, který by nějak pozitivně reagoval na vzniklou situaci, nezaznamenal. 

L.Peška 

Zastupitel města / Naše město a Hnutí Budoucnost